Oświadczenia majątkowe

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Przykładowej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Stan na 31.12.2023 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

A.

Aktywa trwałe

11 074 498,95

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

10 814 313,95

1.

Środki trwałe

10 533 513,95

a.

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)

0,00

b.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 809 302,43

c.

Urządzenia techniczne i maszyny

415 547,55

d.

Środki transportu

8 301 410,71

e.

Inne środki trwałe

7 253,26

2.

Środki trwałe w budowie

280 800,00

III.

Należności długoterminowe

3 840,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

256 345,00

B.

Aktywa obrotowe

6 756 202,30

I.

Zapasy

635 185,74

II.

Należności krótkoterminowe

1 334 982,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

4 589 606,84

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

196 427,72

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

D.

Udziały (akcje) własne

0,00

 

Suma aktywów

17 830 701,25

Struktura własnościowa Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na:

  • akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000 po cenie nominalnej za sztukę
    10 zł,

  • akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł,

  • akcje zwykłe serii C od nr 1 do 100 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł.

Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

 

L. p

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Wartość nominalna posiadanych przez akcjonariusza akcji (w zł)

Udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale

(%)

Zwykłych imiennych

Uprzywilejowanych

1.

Powiat Strzelecki

461 999

-

4 619 990,00

99,99978

2.

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”

1

-

10,00

0,00022

Ogółem

 

462 000

-

4 620 000,00

100,0000