Majątek Spółki.

Stan na 31.12.2020 r.

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł
A. Aktywa trwałe 12 317 168,57
I. Wartości niematerialne i prawne 0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 099 825,58
1. Środki trwałe 12 099 825,58
a. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 87 554,82
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 858 391,84
c. Urządzenia techniczne i maszyny 269 373,04
d. Środki transportu 9 874 001,44
e. Inne środki trwałe 10 504,44
III. Należności długoterminowe 4 283,99
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 213 059,00
B. Aktywa obrotowe 4 860 441,89
I. Zapasy 351 898,01
II. Należności krótkoterminowe 876 016,30
III. Inwestycje krótkoterminowe        3 446 609,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185 918,41
  Suma aktywów 17 177 610,46

Struktura własnościowa Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na:

  • akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000  po cenie nominalnej za sztukę
    10 zł,
  • akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000  po cenie nominalnej za sztukę 10 zł,
  • akcje zwykłe serii C od nr 1 do 100 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł.

 Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

L. p Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Wartość nominalna posiadanych przez akcjonariusza akcji (w zł)

Udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale

(%)

Zwykłych  imiennych Uprzywilejowanych

1.

Powiat Strzelecki 461 999 - 4 619 990,00 99,99978
2. Związek  Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”

1

-

10,00

0,00022

Ogółem

462 000

-

4 620 000,00

100,0000

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 kwiecień 2018 13:45 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 kwiecień 2018 13:46 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 14:28 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 14:28 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 sierpień 2019 07:44 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 październik 2020 12:34 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 11:34 Walentyn Łukasz