1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS w Strzelcach Opolskich S.A.
  3. Siedzibą Spółki są Strzelce Opolskie.
  4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  6. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich. Przekształcenie w spółkę nastąpiło z dniem 1.11.2001 r na podstawie aktu notarialnego: Repertorium A nr 23579/2001. Dnia 25.10.2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054067. Z dniem 17.06.2010 r. Spółka została skomunalizowana.
  7. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
  8. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002r. nr 171, poz. 1397), ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. nr. 9, poz. 43 ze zmianami) oraz postanowienia Statutu Spółki.