Stan na 31.12.2017 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

A.

Aktywa trwałe

4.155.371,22

I.

Wartości niematerialne i prawne

5.581,84

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

4.085.869,29

1.

Środki trwale

4.044.884,75

a.

Grunty (w tym prawo wieczyst. Użytkowania)

218.887,34

b.

Budynki lokale i obiekty inżynierii ląd. I wodnej

2.033.830,06

c.

Urządzenia techniczne i maszyny

239.933,30

d.

Środki transportu

1.534.574,11

e.

Inne środki trwałe

17.659,94

2.

Środki trwałe w budowie

40.984,54

III.

Należności długoterminowe

6.857,09

IV.

Inwestycje długoterminowe

-

V.

Długoterminowe rozl. międzyokresowe

57.063,00

B.

Aktywa obrotowe

1.912.507,54

I.

Zapasy

341.947,57

II.

Należności i roszczenia od jedn. pozostałych

404.910,76

III.

Inwestycje krótkoterminowe

1.132.615,46

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

33.033,75

 

SUMA AKTYWÓW SPÓŁKI

6.067.878,76

 Struktura własnościowa spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.620.000 zł i dzieli się na:

  • akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000 po cenie nominalnej za 10 zł/ szt

  • akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000 po cenie nominalnej 10 zł /szt.

W dniu 29.09.2016 r. nastąpiła zmiana w strukturze własności kapitału polegająca na nieodpłatnym przekazaniu 1 akcji w trybie art.4b ust 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”.

Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

L.p

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Wartość nominalna akcji (w zł)

Udział akcji w kapitale

(%)

Zwykłych imiennych

Uprzywile-jowanych

1.

Powiat Strzelecki

361 999

-

3 619 990,00

99,99973

2.

Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z nami”

1

-

10,00

0,00027

Ogółem

362 000

-

3 620 000,00

100,0000

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, kwiecień 2018 13:45 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, kwiecień 2018 13:46 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, kwiecień 2018 14:28 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, kwiecień 2018 14:28 Henryk Ogaza